KAZDAĞI DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA DERNEĞİ

Kazdağı yöresinde ve Türkiye’nin değişik yerlerinde yaşayan yaşam savunucuları olarak, ülkemizin ve özellikle Kazdağı ve çevresinin doğal ve kültürel varlıklarını korumak amacıyla, 2012 yılında Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği çatısı altında bir araya geldik. 

2007-2012 döneminde aynı amaçla faaliyette bulunmuş olan Kazdağı Koruma Girişimi Grubu’nun devamı niteliğindeki Derneğimizin iki yüz yetmiş üzerinde üyesi var.  

2016 yılında Edremit Temsilciliğimizi açtık. Edremit Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu üyesi ve Assos-Ayvalık Yerel Eylem Grubu Derneği kurucu üyesiyiz.  

Derneğimizin amacı;  

 • Kazdağı ve çevresindeki doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması amacıyla her türlü flora ve faunasıyla ekolojik dengenin gözetilmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması,  
 • Doğa koruma bilincinin geliştirilmesi,   
 • Ekolojik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve pazarlamasına destek olunması,  
 • Yerel kültürel değerlerin araştırılıp ortaya çıkartılması,  
 • Sanayileşme, madencilik, şehirleşme ve benzeri nedenlerle doğal ortamda oluşan ve oluşacak her türlü hasar ve kirliliğinin önlenmesi ve doğanın bir rant ve paylaşım aracına dönüştürülmesinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması, 
 • Bölgede eko-agroturizmin desteklenmesidir. 

Gerçekleştirdiğimiz, kampanyalar, projeler, özel günler ; 

 • Bahçedere Köyü Altın Madeni Projesi Kampanyası 
 • Kısacık Köyü Altın Madeni Projesi Kampanyası 
 • Çırpılar Termik Santralı Projesi Kampanyası 
 • Bölgedeki diğer STK'larla birlikte Kazdağı ve Çevresindeki diğer altın, gümüş vb. metalik madencilik projeleri ve termik santral projeleri  ile ilgili kampanyalara destek, 
 • Zeytin Yasası Kampanyası 
 • Dere Islahları, Mıhlı Barajı Projesi ve Körfez Bölgesinde planlanan diğer barajlarla ilgili faaliyetler, 
 • Körfez Bölgesinde derelerin ve deniz suyunun kirlenmesi ile ilgili çalışmalar, 
 • TACSO desteği ile Aracısız Doğal Ürün Ağları Çalıştayı. 
 • TEMA desteği ile "Kazdağlılar Doğasına Sahip Çıkıyor" Projesi. Tamamlandı. 
 • Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Hibeler Programı (UNDP GEF SGP) desteği ile  "Birlikte Yeşil Enerjiye" Projesi. Tamamlandı. 
 • WWF-Türkiye desteği ile COSEED projesi kapsamında "Kazdağı ve Yöresi Çevre Örgütlerinin Savunuculuk Kapasitelerinin Arttırılması" Projesi. Proje devam ediyor. 
 • Körfez bölgesinde Ekoturizm ve ekolojik tarım faaliyetlerine ve yerel ürünlerin pazarlanmasına katkıda bulunmak. Nusratlı Köyü, Güzelköy. 
 • Kazdağı Ekofestivali: Her yıl Ağustos ayında, 3 gün süreli ekofestival düzenliyoruz. 
 • Gün dönümü Şenlikleri: Her yıl 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerinde şenlik düzenliyoruz. 
 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri. 
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri. 
 • Fotoğraf, resim sergileri, konserler, edebiyat söyleşileri, film gösterimleri gibi kültürel, sanatsal çalışmalar. 

KAZDAĞI ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF NATURAL AND CULTURAL RESOURCES

As life advocates, living in KAZ DAĞI (Ida Mountain) region and all around Turkey, we have come together under the roof of Kazdağı Association for The Preservation of Natural and Cultural Resources in order to protect natural and cultural assets of our country and especially surrounding Kazdağı.

There are more than two hundred and seventy members in our association, which is the continuation of the Kazdağı Conservation Initiative Group, which has been operating for the same purpose in 2007-2012 period.

We have opened our Edremit Branch in 2016. We are a founder member of Edremit City Council Environmental Working Group and Assos-Ayvalık Local Action Group Association.

The purpose of our association is;

 • Protecting ecological balance with all kinds of flora & fauna, and biodiversity in order to protect natural, historical and cultural assets in Kazdağı and its surroundings,
 • Developing nature protection awareness.
 • Supporting the production, processing and marketing of ecological products,
 • Researching and revealing local cultural assets,
 • Preventing all kinds of damage and pollution that occur in the natural environment due to industrialization, mining, urbanization and trying to stop the interest-based, harmful use of our nature.
 • Supporting eco-agrotourism in the region.

Our projects, campaigns and special occasions;

 • Bahçedere Village Gold Mine Project Campaign
 • Kısacık Village Gold Mine Project Campaign
 • Çırpılar Thermal Power Plant Project Campaign
 • In cooperation with other NGOs in the region, other gold, silver, etc. campaign support for metallic mining projects and thermal power plant projects,
 • Olive Law Campaign. (In order to protect Olive Trees..)
 • Activities related to Creek Improvements, Mıhlı Dam Project and other dams planned in the Edremit Gulf Region,
 • Studies on the pollution of the deep water and sea water in the Gulf Region,
 • “Natural Product Networks Project” (TACSO supported). Project is completed."Kazdaği People Preserve the Nature of the Kazdaği Project”. (TEMA supported). Project is completed.
 • "Green Energy Together Project” (United Nations Development Program Global Environment Fund Small Grants Program UNDP GEF SGP- supported). Project is completed.
 • “Increasing the Advocacy Capacity of Environmental NGO’s around Kaz Dagi Region Project”. WWF-Turkey supported in the scope COSEED Project. The project is ongoing.
 • Contributing to ecotourism and ecological agriculture activities in the Gulf region and marketing of local products. Nusratlı Village, Güzelköy.
 • Kazdağı Ecofestival: We organize a 3-day eco-festival every year in August.
 • Solstice Day Celebrations: We organize a festival every year on December 21st and June 21st.
 • 8 March International Women's Day events.
 • June 5 World Environment Day events.
 • Cultural and artistic workshops, exibitions, discussions, presentations, cources, concerts in photography, painting, music, dance, cinema, theatre, literature, handycraft etc.