Amaç, Kapsam ve Metodoloji

Bu çalışmanın amacı Kaz Dağı ve yöresinde çevre savunuculuğu adına faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile onlarla ilişki içerisindeki çeşitli kurum ve aktivistlerin çevrenin savunusu kapsamındaki etkinliklerinin potansiyellerini, güçlü ve zayıf yanlarını ortaya koymak ve çevre savunuculuğu süreçlerinin yarattığı fırsatları ve riskleri belirlemektir.
Bu amaç çerçevesinde, STK’ların mevcut çevre mevzuatına ilişkin - ÇED ve SÇD süreçleri vs. - bilgi düzeyleri, ulusal ve uluslararası arenada hak arama yol ve yöntemleri konusundaki yeterlilikleri, diğer STK’larla işbirliği deneyimleri, iletişim teknikleri ve kamuoyu oluşturma kabiliyetleri ve deneyimleri sorun konusu edilmiştir.
Bu çalışma nitel bir vaka araştırması olarak planlanmıştır.
Araştırma yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış bir soru kağıdı çerçevesinde, yüz yüze görüşmelerle derinlemesine mülakat şeklinde yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle yüz yüze görüşmenin yapılamadığı bir kaç durumda katılımcılara telefon ya da elektronik posta ile ulaşılarak görüşmeler tamamlanmıştır.
Elde edilen veriler içerik analizi ve betimsel analiz tekniği ile incelenmiştir.
Çalışma konusunun mekansal sınırının belirleyiciliği içerisinde çalışmanın evrenini, Çanakkale’nin genelinde ve Balıkesir’in Kaz Dağı ile yakınlığı olan Merkez, Edremit ve Ayvalık ilçelerinde çevre mücadelesi yürüten STK’lar ve onlarla ilişki içerisindeki barolar, meslek odaları, yerel yönetimler, akademisyen ve aktivistler oluşturmaktadır.
Araştırma için kullanılan örneklem türü olasılıksız/amaçlı örneklem olmuştur. STK’ları temel alan bu çalışmada söz konusu alan içerisinde faal olarak etkinliklerine devam etmekte olan bütün çevre derneklerine ulaşılması hedeflenmiştir. Kağıt üzerinde 50’den fazla çevre derneğinin bulunduğu görülmüş, ancak çalışmanın ön hazırlığı ve saha çalışması sırasında aktif durumda olan 15 adet derneğe ulaşılabilmiştir. Bunlar arasında da çalışmalarını etkin olarak sürdürmekte olan dernek sayısının 10’dan az olduğu anlaşılmıştır. Bunun yanında dernek statüsünde olmayan (forum, inisiyatif vb.) 3 kurumsal
yapının temsilcisiyle de görüşülmüştür.
Diğer yandan çevre savunuculuğu çerçevesinde çevreci STK’larla birlikte hareket etmiş ya da onlara destek vermiş baro, meslek odaları ve yerel yönetimlerin çevre komisyonu üyeleri ve çevre mücadelesine sahne olmuş 6 köyün muhtarları ile görüşülmüştür. Yine çevre mücadelesi bağlamında yapılan çalışmalara destek vermiş bazı akademisyen ve aktivistlerin görüşlerine de başvurulmuştur.
Toplam olarak 39 görüşme kayda geçirilmiştir.